Chuyên mục: Tham khảo

Thể loại này là dành cho các bài viết về các nguồn hữu ích khác như sách, blog, trang web, tác giả, … liên quan trên cùng lĩnh vực với lĩnh vực mà nhóm Booppey tập trung vào.